transformer 2030 opettajat kestävän kehityksen muutosagentteina

Transformer 2030 -hanke

Transformer 2030 - opettajat kestävän kehityksen muutosagentteina -hanke (2018-2019) edistää lastentarhanopettajien, peruskoulujen, lukioiden ja vapaan sivistystyön opettajien sisällöllistä ja pedagogista osaamista Agenda 2030:n tavoitteista ja globaalikasvatuksesta.

Hanketta koordinoi Fingo ja se on Opetushallituksen rahoittama.

Hankkeen tavoitteet

  • Koulutuksen osallistujat saavat valmiuksia Agenda 2030:n kokonaisvaltaiseen käsittelyyn hankkeessa hyödynnettävien tutkimusperusteisten mallien avulla.
  • Osallistujat toteuttavat Agenda 2030:een liittyvän oppimiskokonaisuuden tai kokeilun ja soveltavat malleja oppimiseen sekä arviointiin. Kokeilussa sovelletaan osallistujan ja hänen työyhteisönsä tarpeista lähtien systeemistä ajattelua tukevaa GHH (generalismi – holismi – holarkismi) -viitekehystä, myötätunnon kehittämisen työkaluja tai globaalisivistyksen oppimisen työkaluja.
  • Hankkeessa tuotetaan levitettäviä kuvauksia ja elinikäisen oppimisen kaari Agenda 2030:n oppimiseen.

Mitä koulutus tarjoaa opettajalle?

  • Työkaluja monimutkaisuuden kesyttämiseen.
  • Ymmärrystä ja välineitä rakentaa myötätuntoa kasvatuksessa.
  • Tietoa kompleksisista systeemeistä ja keinoja viedä systeemimuutosta käytäntöön.
  • Uusia keinoja osallistaa lapsia, nuoria ja aikuisia, sekä tukea heidän kasvuaan aktiivisiksi kansalaisiksi. Yhdessä tekemällä saa varmuutta ja rohkeutta uudistaa kestävän kehityksen kasvatusta.
  • Aikaa oman osaamisen kehittämiseen ja kollegojen kohtaamiseen.
  • Mahdollisuuden verkostoitua sekä jakaa kokemuksia ja opittua kiinnostavien kollegoiden kanssa.
  • Digitaalisen osaamismerkin koulutuksen päätteeksi.

Koulutuksen sisältö ja toteutus

Koulutuskokonaisuuksia järjestetään viidessä kaupungissa: syksyllä 2018 Vantaalla ja Kokkolassa, keväällä 2019 Tampereella ja Joensuussa sekä syksyllä 2019 Oulussa. Yhden lukukauden mittainen koulutus aloitetaan ennakkovalmistautumisella kestävän kehityksen tavoitteisiin, jonka jälkeen osallistutaan kolmeen lähipäivään. Koulutuksen aikana osallistujat muodostavat tiimejä, jotka suunnittelevat ja toteuttavat kokeilun osana omaa työtä. Transformer 2030 -hanke huipentuu vuoden 2019 lopussa järjestettävään päätösseminaariin, johon osallistuminen on vapaaehtoista.

Koulutus on laajuudeltaan 3,5 opintopistettä, vapaaehtoinen päätösseminaari 0,5 opintopistettä.

Koulutuksen kohderyhmät

Koulutukset on suunnattu 1) varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen, 2) peruskoulun ja toisen asteen sekä 3) vapaan sivistystyön opettajille. On erittäin toivottua ja suotavaakin, jos samasta oppilaitoksesta pääsee mukaan useampi opettaja. Myös oppilaitosjohtajat ovat tervetulleita koulutukseen. Näin osallistujat voivat tehdä yhteistyötä toteuttaessaan kokeilua tai oppimiskokonaisuutta omassa työssään, ja saavat paremmat eväät oppien juurruttamiseksi omaan työyhteisöön.

Miten mukaan koulutukseen?

Ilmoittaudu vuoden 2019 koulutuksiin:

Joensuu

Tampere

Oulu

Seuraa muutosagenttien matkaa

Lue kuulumisia hankkeesta ja koulutuksista Globaalikasvatuksen blogista.

Transformer 2030 -osallistuja: Toivon pedagogiikka auttaa kestävän kehityksen kasvatuksessa päiväkodeissa 11.12.2018

Kestävän kehityksen teemoissa kaikki liittyy kaikkeen – Transformer 2030 -koulutukset käynnistyivät Vantaalla 27.9.2018

Opettajasta muutosagentiksi? Transformer 2030 -täydennyskoulutushanke käynnistyi 29.5.2018

Kouluttajina ja sparraajina toimivat hankkeessa mukana olevien tahojen asiantuntijat

African Care ry, Amnesty International Suomen osasto, Eettisen kaupan puolesta Eetti ry, Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi ry, Suomen Pakolaisapu, Rauhankasvatusinstituutti ry, Suomen Rauhanliitto, Seta ry, Suomen Lähetysseura ja Taksvärkki ry.

Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan Kudelma - kokonaisvaltaisen ja kestävän systeemisen muutoksen verkosto ja kasvatustieteellisen tiedekunnan Myötätunnon rakentuminen varhaiskasvatuksen arjessa -tutkimushanke, OKKA-säätiö sekä Suomen kansanopistoyhdistys ry.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Hannu Niemelä

hannu.niemela@fingo.fi, +358 50 317 6744