Svenska

Att växa i riktning mot globalt ansvar är en process som hjälper oss att inte bara förstå olikheter utan också utveckla vår förmåga att agera i vår alltmer globaliserade värld.

En brokig mängd aktörer

I global fostran ingår en lång rad olika metoder för undervisning och upplysning. De kan tillämpas i skolor, på arbetsplatser samt vid många slags evenemang. Internationella utbytesprogram och frivilligarbete skapar likaså gynnsamma förutsättningar för globalt samförstånd.

Inlärning är en process som varar livet ut, och de vuxna är en lika viktig målgrupp för fostran till globalt ansvar som barnen och ungdomarna.

Vid sidan om organisationerna vinnlägger sig också statsförvaltningen, kommunerna, skolorna, kyrkorna och företagen om att få människor att utvecklas i riktning mot ett ansvarsfullt globalt medborgarskap. Medierna har likaså en viktig roll när det gäller att forma den allmänna opinionen.

Fingo ger hjälp och stöd

Hela det nätverk av organisationer som ägnar sig åt global fostran – sammanlagt drygt 100 – samordnas av Fingo . Också en lång rad av Fingos medlemsorganisationer har global fostran och globalkunskap på sitt program.

Fingo skapar en fastare grund för deras verksamhet genom att inte bara erbjuda dem utbildning utan också bevaka deras intressen. För att öka den globala förståelsen vinnlägger sig Fingo dessutom om att sporra organisationerna och sektorns övriga aktörer till samarbete.

Hos oss på Fingo har global fostran en vittomfattande innebörd: alla de aktiviteter som leder till ett universellt gemensamt ansvar.

Här några av delområdena inom ämnet:

  • fostran till värn om mänskliga rättigheter
  • hållbar utveckling
  • mångfald
  • fred
  • medie
  • miljö

I sin egen verksamhet fokuserar Fingo på global fostran. Målet är att dels ge människor djupare insikt om förhållandena i utvecklingsländerna, dels öka deras kunskaper att befrämja hållbar utveckling.

Kontakt

Fingo rf.
Elimäkigatan 25-27 (5. våningen)
00510 Helsingfors
Finland

Sanna Rekola
Rådgivare för global fostran
sanna.rekola@fingo.fi
+358 50 317 6697