Vastuu rauhan rakentamisesta on kaikille yhteinen. Niin yksittäisillä ihmisillä, koko kansalaisyhteiskunnalla kuin hallituksillakin on vastuullinen rooli rauhankasvatuksen toimeenpanossa sekä rauhankulttuurin edistämisessä ja toteuttamisessa.

Rauhankasvatuksella pyritään siihen, että jokainen yksilö oivaltaisi ne yleismaailmalliset arvot ja toimintatavat, joiden varaan rauhankulttuuria voidaan rakentaa. Ihmisten ja ryhmien välinen vuorovaikutus on rauhankasvatuksen keskiössä.

Rauhankasvatuksella pyritään pysyvän rauhan luomiseen ja etsitään vaihtoehtoisia keinoja turvallisuuden takaamiseen voimankäyttöön perustuvan turvallisuuden tilalle.

Vaihtoehtoja väkivallalle

Rauhankasvatuksen tavoitteisiin kuuluvat muun muassa konfliktien ja väkivallan luonteen ja alkuperän ymmärtäminen sekä väkivallan vaikutusten hahmottaminen. Perimmäisenä tavoitteena on auttaa ylläpitämään ja synnyttämään edellytykset ihmisten väliselle rauhanomaiselle rinnakkaiselolle.

Rauhankasvatuksella halutaan rohkaista ihmisiä etsimään vaihtoehtoisia ja väkivallattomia keinoja ristiriitojen ratkomiseen sekä vahvistaa kunkin henkilökohtaisia konfliktinratkaisutaitoja.

Kohti inhimillistä turvallisuutta

Turvallisuuskasvatuksella tarkoitetaan pitkälti samoja asioita kuin rauhankasvatuksella, mutta siihen eivät samalla tavalla ulotu rauhankasvatukseen usein liitetyt poliittiset vivahteet. Kun turvallisuuden takaaminen ymmärretään perinteistä, valtioihin sidottua turvallisuuskäsitystä laajemmin, saa myös turvallisuuskasvatus uudenlaista sisältöä.

Nykyään puhutaankin inhimillisestä turvallisuudesta eli siitä, että ihmiset ja yhteisöt elävät vapaina, rauhassa ja turvallisesti. Käsite on peruja vuoden 1994 Inhimillisen kehityksen raportista.

Raportin mukaan "inhimillinen turvallisuus on lapsi, joka ei kuollut, tauti, joka ei levinnyt, työpaikka, jota ei lakkautettu, etninen jännite, joka ei räjähtänyt väkivallaksi, toisinajattelija, jota ei vaiennettu. Inhimillinen turvallisuuden huolenaiheena eivät ensisijaisesti ole aseet, vaan inhimillinen elämä ja arvokkuus."