Globaalissa maailmassa on yhä tärkeämpää, että tiedostamme sen, miten omat arvomme ja asenteemme muokkaavat toimintaamme ja tulevien sukupolvien elinoloja. Globaalikasvatuksen arvot pohjautuvat YK:n yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen.

“Globaalikasvatus on toimintaa, joka pyrkii avaamaan ihmisten silmät ja mielen maailman todellisuuksille ja herättää heidät toimimaan kaikille kuuluvien ihmisoikeuksien sekä oikeudenmukaisemman ja tasa-arvoisemman maailman puolesta.” Näin globaalikasvatus määriteltiin vuonna 2002 kansalaisjärjestöjen tekemässä Maastrichtin julistuksessa (pdf).

Rakkaalla lapsella on monta nimeä

Globaalikasvatuksesta puhutaan monilla termeillä. Kestävän kehityksen kasvatus, kansainvälisyyskasvatus, kasvatus globaaliin vastuuseen viittaavat kuitenkin pitkälti samaan asiaan. Toki vivahde-erojakin löytyy.

Globaalikasvatus-käsitettä ryhdyttiin käyttämään laajemmin 2010-luvulla. YK:n kestävän kehityksen agendan myötä puhutaan myös globaaleista kansalaistaidoista ja kansalaiskasvatuksesta (Global Citizenship Education).

Globaalikasvatus Suomessa ja maailmalla

Globaalikasvatusta toteuttavat lukuisat toimijat Suomessa. Globaalikasvatuksen kohderyhmiä voivat olla paitsi lapset ja nuoret myös aikuiset ja vaikkapa yritystoimijat. Olennaista on, että toimijat hahmottavat oman roolinsa ja vastuunsa globaalin oikeudenmukaisuuden edistämisessä.

Kepa kokoaa järjestöt yhteen verkostoon, jonka toiminnan keskiössä on globaalikasvatuksen laadun kehittäminen ja edistäminen Suomessa.

Globaalikasvatusta tutkitaan yliopistomaailmassa lukuisilla eri tieteenaloilla viestinnästä sosiaalipsykologiaan ja kasvatustieteisiin. Globaalikasvatukseen liittyvä tutkimus on ilahduttavasti lisääntynyt viime vuosina. Oulun yliopistossa on yksi maailman harvoista globaalikasvatuksen professuureista.

Kansainvälisesti globaalikasvatusta toteuttavat lukuisat tahot. Euroopassa globaalikasvatuksen järjestökenttää kokoaa Concordin Hub 4 ja viranomaisia GENE-verkosto. Kehys ry:n koordinoima Brigde 47 -verkosto kokoaa toimijoita edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitetta 4.7.

Globaalikasvatuksen kannalta kansainvälisesti merkittävä toimija on Unesco, jonka toimialaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteen 4 toimeenpano kuuluu. Tukea toimeenpanoon löytyy Unescon verkkosivuilta Global Citizenship Education ja Education fo Sustainable Development.

Globaalikasvatus ja viranomaiset

Kansainvälisen vastuun kantaminen on tärkeä osa suomalaista yhteiskuntaa ja globaalikasvatus liittyykin usean eri hallinnonalan toimintaan. Sen keskeisimmät julkiset rahoittajat ovat ulkoministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö. Koulujen opetussuunnitelmissa globaalikasvatus nousee esiin läpileikkaavana teemana.

Viimeisin laajempi poikkihallinnollinen ponnistus globaalikasvatuksen tilanteen kartoittamiseen oli Opetusministeriön Kansainvälisyyskasvatus 2010-ohjelma (pdf). Ohjelman arvioinnissa (pdf) esitetään suosituksia siitä, kuinka viranomaisten yhteistyötä ja koordinaatiota globaalikasvatuksen alalla voitaisiin vielä tiivistää.

Järjestöjen globaalikasvatusverkosto kannattaa arvioinnin suosituksia on kannustanut viranomaisia useissa kannanotoissaan ponnekkaampaan yhteistyöhön globaalikasvatuksessa.

Ulkoministeriö

Ulkoministeriö on tärkeä taho globaalikasvatuksen kentällä. Kehitysviestintä ja globaalikasvatus on olennainen osa Suomen kehityspolitiikkaa. Tavoitteena on paitsi kertoa kehitysyhteistyön tuloksista myös osallistaa kansalaisia toimintaan globaalin oikeudenmukaisuuden edistämiseksi.

Ulkoministeriön kansalaisyhteiskuntayksikkö myöntää tukea kansalaisjärjestöjen pieniin ja keskisuuriin viestintä- ja globaalikasvatushankkeisiin. Myös ohjelmatukea saavien isojen järjestöjen toivotaan sisällyttävän globaalikasvatusta työhönsä. Kehitysyhteistyöhanketukea hyödyntävät järjestöt voivat puolestaan käyttää 5% hankkeensa budjetista hankkeestaan ja sen tuloksista tiedottamiseen.

Ulkoministeriö teettää vuosittain mielipidekyselyn suomalaisten asennoistumisesta kehitysyhteistyöhön. Tutustu kyselyiden tuloksiin ulkoministeriön verkkosivulla.

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Globaalikasvatuksen näkökulmasta opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala on varsin keskeinen. Ministeriön vastuulla ovat koulutus-, tiede-, kulttuuri, liikunta- ja nuorisopolitiikan kehittäminen ja kansainvälinen yhteistyö. Opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuudessa toimii myös Suomen Unesco-toimikunta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on sivunnut globaalikasvatusta toiminnassaan aika ajoin, muttei ole ottanut monen toimijan toivomaa koordinaatiovastuuta asian edistämisestä Kansainvälisyyskasvatus 2010 -ohjelman arvioinnin suosituksista ja kansainvälisistä linjauksista huolimatta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee kansalaisjärjestöille mahdollisuuksia globaalikasvatuksen toteuttamiseen erilaisten avustustensa kautta. Osaa järjestöavustuksista hoitaa Taiteen edistämiskeskus Taike. Globaalikasvatuksen näkökulmasta relevantteja avustuksia on esitelty Kepan rahoitussivulla.

Opetushallitus

Opetushallitus on opetusalan kansallinen kehittämisvirasto. Se tuottaa ja markkinoi koulutuksen kehittämis-, arviointi- ja tietopalveluja oppilaitosten ylläpitäjille, oppilaitosjohdolle, opettajille, poliittisille päätöksentekijöille ja työelämälle.

Opetussuunnitelmien perusteiden laatiminen on opetushallituksen tehtävä. Globaalikasvatusta toteutetaan osana koulujen opetussuunnitelmia. Opetushallitus on tuottanut asiaa koskevaa materiaalia opetuksen tueksi ja koonnut sitä oivalle Polkka.info -sivustolle.

Vuoden 2017 alussa Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO liittyi yhteen Opetushallituksen kanssa. Globaalit kysymykset ja yhteistyö kuuluvat uuden opetushallituksen toimialaan yhä vahvemmin.

Opetushallitus vastaa uudessa roolissaan apuraha- ja henkilövaihto-ohjelmista ja vastaa lähes kaikkien Euroopan unionin koulutus-, kulttuuri- ja nuoriso-ohjelmien kansallisesta toimeenpanosta. Tarjolla on tukea ja moninaisia mahdollisuuksia kansainvälistymiseen myös kansalaisjärjestöille.