Kaipaatko vinkkejä ja pedagogisia välineitä, valmiita malleja monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamiseen tai sparrausta koulun toimintakulttuurin kehittämiseen? Opettaja, rehtori, opetustoimen työntekijä - ota yhteyttä ja kerro koulutustoiveesi! Koulutusten aikataulut ja paikat suunnitellaan tarpeen mukaan.

Hanke tarjoaa maksutonta täydennyskoulutusta uuden opetussuunnitelman mukaiseen globaalikasvatukseen eri asteiden opettajille, rehtoreille ja opetustoimille. Koulutuksia toteutetaan tilaajan toiveiden pohjalta: seminaaripäiviä, räätälöityjä työpajakoulutuksia, kahden päivän koulutuskokonaisuuksia sekä verkkokoulutusta.

Koulutuksia tarjotaan kuudesta globaalikasvatusasiantuntijoiden suunnittelemasta moduulista eli temaattisesta koulutuskokonaisuudesta, joiden teemat yhdistävät globaalikasvatuksen ja opetussuunnitelman eri osa-alueita:

  1. Rauha, konfliktit ja kriisit
  2. Maailmankansalaisen taidot ja globaali vastuu
  3. Moninaisuus ja yhdenvertaisuus
  4. Kestävä kehitys opetuksessa ja koulun toimintakulttuurissa
  5. Ihmisoikeudet ja lapsen oikeudet
  6. Koulun toimintakulttuuri - globaalikasvatus osaksi koulun arkea

Kaikkien hankkeen koulutusten läpileikkaavat teemat ovat ihmisoikeusperustaisuus, kestävä kehitys ja muutos toimintakulttuurissa. Moduulit eli koulutuskokonaisuudet on suunniteltu opetussuunnitelmien arvoperusta, laaja-alaiset osaamistavoitteet ja oppiainekohtaisia erityispiirteitä huomioiden. Lisää tietoa hankkeen tarjoamista koulutuksista saa hanke-esitteestä (pdf). Jo varmistuneet koulutukset löydät koulutustapahtumat-sivulta.

Tilaa koulutus

Tutustu alla oleviin koulutuskokonaisuuksiin ja kerro meille millaista koulutusta haluat järjestää täyttämällä koulutuspyyntölomake.

Kouluttadu verkossa

Verkkokoulutusmateriaalit sopivat itsenäiseen opiskeluun ja tarjoavat myös aineksia koko koulun yhteisiin koulutuksiin.

Moduulit eli temaattiset koulutuskokonaisuudet

1. Rauha, konfliktit ja kriisit

Moduulissa tarkastellaan ajankohtaisia rauhankysymyksiä, pakolaisuutta ja konfliktien muita seurauksia, konfliktien tai kriisien syitä ja ratkaisumahdollisuuksia sekä rauhan rakentamista yksilön ja yhteisöjen tasolla. Kestävän rauhan edellytyksiä tarkastellaan eri tasoilla.

Osallistavien menetelmien ja draaman avulla pureudutaan dialogiseen kasvatukseen, rauhankulttuurin rakentamiseen ja saadaan välineitä käytännön globaalikasvatustyöhön sekä ajankohtaisten tapahtumien käsittelyyn. Tutustutaan osallistaviin menetelmiin, joiden avulla lapset ja nuoret voivat harjoitella erilaisten näkökulmien ottamista, toisen asemaan eläytymistä ja ristiriitojen ratkaisemista sekä saavat valmiuksia toimia oikeudenmukaisen maailman puolesta.

Koulutuskokonaisuuden ovat suunnitelleet Suomen Rauhanliiton Rauhankoulu, Suomen Pakolaisapu, Suomen Punainen RistiSuomen Lähetysseura ja Rauhankasvatusinstituutti.

2. Maailmankansalaisen taidot ja globaali vastuu

Maailmankansalaisen taidot ja globaali vastuu -moduuli syventää opettajan osaamista globaalikasvatuksesta ja aktiivisen maailmankansalaisen taidoista sekä tarjoaa käytännön keinoja ja menetelmiä toteuttaa globaalikasvatusta omassa työssä.

Moduuli tarjoaa opettajalle keinoja tukea oppilaita toimimaan aktiivisina ja vastuullisina maailmankansalaisina uuden opetussuunnitelman tavoitteiden ja arvojen mukaisesti. Työpajoissa tutustutaan osallistaviin menetelmiin, joiden kautta oppilaat voivat harjoitella aktiivista kansalaisuutta, omaan lähiympäristöön vaikuttamista, osallistumista, oman mielipiteen ilmaisemista sekä vastuullista kuluttajuutta.

Koulutuskokonaisuuden ovat suunnitelleet: Eettisen kaupan puolesta Eetti ry, Nuorten akatemia, Taksvärkki ry, WWF Suomi

3. Moninaisuus ja yhdenvertaisuus

Moninaisuus ja yhdenvertaisuus -moduulin tavoite on, että opettaja saa valmiuksia hahmottaa yhteiskunnassa olevaa moninaisuutta sekä tunnistaa normeja, valtarakenteita ja toimintatapoja, jotka asettavat kouluyhteisön jäsenet eriarvoiseen asemaan.

Moduuliin koulutuksiin kuuluu yhteisen globaalikasvatusintron ohella yhteinen johdatus moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden teemaan. Aihetta syvennetään eri näkökulmista työpajoissa, joissa opettaja saa työkaluja sekä valmiuksia käsitellä moninaisuutta ja yhdenvertaisuutta yhdessä oppilaiden kanssa ja rohkaista heitä toimimaan myönteisten muutosten puolesta.

Syventävät näkökulmat ovat:

  • Ennakkoluulot ja stereotypiat
  • Normitietoisuus ja sukupuolitietoinen kasvatus
  • Rasismi ja siihen puuttuminen
  • Katsomuksellinen moninaisuus ja dialogi

Koulutuskokonaisuuden ovat suunnitelleet: Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS, Rauhankasvatusinstituutti, Seta, Suomen Lähetysseura, Suomen Punainen Risti

4. Kestävä kehitys opetuksessa ja koulun toimintakulttuurissa

Vuoden 2016 alussa tulivat voimaan YK:ssa päätetyt kestävän kehityksen tavoitteet eli Agenda 2030. Tavoitteiden tulisi olla meidän kaikkien ”to do”-listalla seuraavien vuosien ajan. Näin luomme maailmasta paikan, missä kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet hyvään elämään. Kestävän kehityksen tavoitteet on mahdollista saavuttaa, jos tiedämme niistä ja toimimme niiden eteen yhdessä.

Tarvitsemme toimintaa monella eri tasolla myös eri oppiaineissa. Tämä moduuli auttaa opettajaa hahmottamaan kestävän kehityksen osana opetusta, koko koulun toimintakulttuuria ja toimintoja sekä osana globaalia todellisuutta. Osallistujat näkevät mahdollisuudet edistää työssään kestävää elämäntapaa ja motivoituvat toimimaan aktiivisesti sekä soveltamaan ja luomaan uusia toimintatapoja.

Koulutuksissa osallistujat tutustuvat innostavin menetelmin kehitystavoitteisiin ja oivaltavat, miten ne linkittyvät opetussuunnitelmaan ja miten helposti ne saa osaksi omaa kasvatustyötä. Osallistujat saavat ideoita ja käytännön harjoitteita, joita voi hyödyntää opetuksessa yhdessä oppilaiden ja muiden opettajien kanssa.

Koulutuskokonaisuuden ovat suunnitelleet: Eettisen kaupan puolesta Eetti ry, Maan ystävät, Suomen YK-liitto, WWF Suomi

5. Ihmisoikeudet ja lapsen oikeudet

Kenelle ihmisoikeudet kuuluvat? Mitä lapsenoikeus- ja ihmisoikeusperustaisuus koulussa käytännössä tarkoittaa? Miksi ja miten ihmisoikeuksista tulisi opettaa? 

Ihmisoikeudet ja lapsen oikeudet -moduuli innostaa osallistujat pohtimaan lapsen oikeuksia ja ihmisoikeusperustaisuutta koulussa, tarjoaa tietoa ihmisoikeuskasvatuksesta osana uutta opetussuunnitelmaa sekä tarjoaa innostavia ja osallistavia menetelmiä ihmisoikeuskasvatukseen käytännössä. Moduuli käsittelee myös ihmisoikeuskasvatuksen erityispiirteitä sekä antaa tietoa ja ymmärrystä ihmisoikeuksien ja lapsen oikeuksien historiasta, arvoista, normeista sekä toimintaperiaatteista.

Koulutuskokonaisuuden ovat suunnitelleet: Amnesty International, Ihmisoikeusliitto, Interpedia, Plan International Suomi

6. Koulun toimintakulttuurin kehittäminen - globaalikasvatus osaksi koulun arkea

Kouluilla on valtavasti voimaa ja tärkeä rooli yhteiskunnallisen muutoksen tuottajana, sillä kouluyhteisöissä kasvavat sosiaalisesti taitavat, toisia arvostavaan vuorovaikutukseen pystyvät, kriittiseen tiedonhakuun ja sen käsittelyyn kykenevät, eri kulttuureissa sujuvasti navigoivat tulevaisuuden aikuiset, jotka haluavat rakentaa kestävää ja oikeudenmukaista tulevaisuutta. Vai kasvavatko?

Moduulin tavoitteena on avata globaalikasvatusta koko koulun yhteisenä asiana. Miten saadaan muutettua OPS:in arvoperusta sanoista tekoihin ja luotua kouluun globaalikasvatustoimintakulttuuria? Miten omassa opetuksessa ja koulun arjessa näkyvät esimerkiksi kestävän kehityksen ja ihmisoikeusperustaisuuden tavoitteet? Osallistujat pääsevät keskustelemaan, inspiroitumaan ja jakamaan kokemuksia siitä, miten pienillä teoilla voidaan saada muutoksia aikaan.

Koulutuskokonaisuuden ovat suunnitelleet: Opettajat ilman rajoja -verkosto, Opinkirjo, Rauhankasvatusinstituutti, Suomen Unicef

Lisätietoja, koulutuskyselyt ja yhteydenotot

Hannu Niemelä
Projektipäällikkö
hannu [dot] niemelaatkepa [dot] fi
+358 50 317 6744