Koulutuksia ovat mukana järjestämässä globaalikasvatuksen asiantuntijat seuraavista järjestöistä:

Amnesty International, Eettisen kaupan puolesta Eetti ry, FEE Suomi Ympäristökasvatus, Ihmisoikeusliitto, Interpedia, Kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokus, Maailmankoulu (Rauhankasvatusinstituutti), Maan ystävät, Nuorten Akatemia, Opettajat ilman rajoja -verkosto (Kirkon ulkomaanapu), Opinkirjo, Pelastakaa Lapset ry, Plan International Suomi, Rauhankasvatusinstituutti, Rauhankoulu (Suomen Rauhanliitto), Seta ry, Suomen Lähetysseura, Suomen Pakolaisapu, Suomen Punainen Risti, Suomen Rauhanliitto, Suomen Unicef, Suomen YK-liitto, Taksvärkki ry, WWF Suomi

Järjestöjen globaalikasvatustuki ja -materiaalit

Alla on tietoa järjestöjen tarjoamasta globaalikasvatustuesta. Järjestön nimi johtaa järjestön verkkosivuille ja kunkin esittelyn alle on listattu linkit järjestöjen globaalikasvatussivustoille.

Asiasanat kertovat kunkin järjestön globaalikasvatusmateriaalin kohderyhmästä ja globaalikasvatustuen muodoista: varhaiskasvatus, alakoulu, yläkoulu, toinen aste, kouluvierailut, opekoulutus

Amnesty International

Amnesty International on kansainvälinen, maailman suurin ihmisoikeusjärjestö, jonka tavoitteena on maailma, jossa YK:n ihmisoikeusjulistuksessa lausutut oikeudet ja vapaudet toteutuvat kaikille ihmisille. Amnestyn monipuoliseen ihmisoikeuskasvatukseen kuuluu kaksi vuosittaista koulukampanjaa. Koulujen kirjemaratonissa oppilaat kirjoittavat vetoomuskirjeitä ja solidaarisuuskortteja ihmisoikeusloukkauksia kokeneiden ihmisten tukemiseksi. Kampanja sisältää kattavan opettajanoppaan, oppilaan materiaalipaketin sekä verkkokoulutusta kampanjan toteuttamiseksi.  Amnestyn Turvallista matkaa - päivätyökeräyksessä 2016-17 yhdistyvät ihmisoikeuskasvatus pakolaisteemasta ja varainhankinta koulussa.

Avainsanat: ihmisoikeuskasvatus, yläkoulu, lukio, toinen aste, opekoulutus

www.amnesty.fi/tyomme/ihmisoikeuskasvatus/

Eettisen kaupan puolesta Eetti ry

Eettin materiaalit ja kouluvierailut ovat pääasiassa suunnattu yläkouluille ja toisen asteen oppilaitoksille. Kouluvierailujen ja globaalikasvatusmateriaalien teemoja ovat puuvillan polut -draamatyöpaja, medialukutaitoa vastamainoksista, eettisempää elektroniikkaa, globaali vaateteollisuus, Reilu kauppa ja maailmankaupan rakenteet sekä vastuullinen kuluttaminen.

Asiasanat: yläkoulu, toinen aste, kouluvierailut

www.eetti.fi/kouluille

FEE Suomi Ympäristökasvatus

Ihmisoikeusliitto

Ihmisoikeusliitto tarjoaa tukea ihmisoikeuskasvatukseen Ihmisoikeudet.net –sivuston kautta. Aineisto sisältää tietoa ihmisoikeuksista, ihmisoikeussopimuksista ja niiden valvontamekanismeista. Luokkatyöskentelyyn on monipuolisia käytännön harjoituksia ja itsenäiseen opiskeluun Johdatus ihmisoikeuksiin –verkkokurssi. Aineisto soveltuu kaikille luokka-asteille ja aiheesta kiinnostuneille.

Asiasanat: alakoulu, yläkoulu, toinen aste, opekoulutus

www.ihmisoikeudet.net

Interpedia

Interpedian globaalikasvatustyö kasvattaa suomalaisten lasten ja nuorten ymmärrystä kehitysmaiden lasten ja nuorten todellisuudesta ja kulttuureista. Tällä hetkellä Interpedian globaalikasvatustoiminta on keskittynyt alakouluikäisiin lapsiin. Kaksikielisyys on meille tärkeää ja lisäksi kouluvierailumme suuntautuvat aina pienemmille paikkakunnille. Globaalikasvatusmateriaalimme on vapaasti ladattavissa verkkosivuiltamme.

Asiasanat: alakoulu, opekoulutus

www.interpedia.fi/kehitysyhteistyo/globaalikasvatus/

Kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokus

Fokus ry tarjoaa välineitä katsomusdialogitaitojen kehittämiseen erityisesti yläkoulussa ja lukiossa. Aineistomme lisää uskontojenlukutaitoa ja valmiuksia ymmärtää uskontojen ja katsomusten merkitystä sekä niiden roolia yhteiskuntarauhaan sekä ihmisoikeuksiin liittyen.

Asiasanat: yläkoulu, toinen aste, kouluvierailut

www.kulttuurifoorumi.fi/kasvatus, www.yhteisymmärrysviikko.fi, www.juhlakalenteri.fi

Maan ystävät

Maan ystävät on yhteiskunnallinen ympäristöjärjestö, joka toimii osana kansainvälistä Friends of the Earth -verkostoa.
Mielestämme ympäristöongelmia ei pidä tarkastella irrallaan sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kysymyksistä. Ratkaistessa aikamme globaaleja kohtalonkysymyksiä, kuten ilmastonmuutosta, luonnonvarojen ylikulutusta tai puhtaan veden riittävyyttä, tulee koko ihmiskuntaa kohdella oikeudenmukaisesti.
Globaalikasvatustoiminnassamme painotamme kriittistä ajattelua ja ratkaisujen moninaisuutta: Emme tarjoa niinkään valmiita vastauksia, vaan haastamme oppilaat ajattelemaan ja muodostamaan mielipiteensä itse.

Asiasanat: yläkoulu, toinen aste

www.maanystavat.fi/meidan-kaikkien-kaivokset

Nuorten Akatemia

Nuorten Akatemia tarjoaa opettajille kouluvierailuja, materiaaleja, vinkkejä ja koulutusta eri teemoista. Nettisivuiltamme voit muun muassa tilata maksuttomia Tarinoita solidaarisuudesta -videotrailerityöpajoja, joissa oppilaat pääsevät tutustumaan eri puolilla maailmaa tehtyihin hyviin tekoihin ja kuvaamaan iPadilla trailerin omasta hyvästä teosta. Kohderyhmiä ovat yläkoulut, lukiot ja 2. asteen ammatilliset oppilaitokset. Vierailualueet ovat Tampere, Jyväskylä, Oulu, Joensuu, Rovaniemi, Turku ja pääkaupunkiseutu.

Asiasanat: yläkoulu, toinen aste, kouluvierailut, opekoulutus

www.nuortenakatemia.fi/oppimateriaaleja/globaali-ja-ilmastokasvatus/

Opettajat ilman rajoja -verkosto (Kirkon ulkomaanapu)

Opettajat ilman rajoja -verkosto tarjoaa suomalaisille kasvatusalan ammattilaisille erilaisia osallistumistapoja Suomessa ja ulkomailla. Verkoston yksi tavoite on tukea kehitysmaiden opettajien pedagogista osaamista ja laadukkaan opetuksen toteutumista maailman hauraimmissa valtioissa. Verkoston työ vahvistaa suomalaisen kehitysyhteistyön koulutussektoria. Toinen tavoite on tukea globaalikasvatusta suomalaisissa kouluissa  kehittämällä ja erityisesti jakamalla kouluarkeen sopivia työvälineitä, malleja, menetelmiä ja uusia materiaaleja.  Suomessa Opettajat ilman rajoja -verkosto koordinoi Suomen kieli sanoo tervetuloa -kieliopastoimintaa, toivottaa opettajat ja koulut mukaan teema- ja paikallisryhmien kehittämiseen, seuraa globaalikasvatuksen tutkimusta, kehittää ja tarjoaa globaalikasvatusmateriaalia ja työvälineitä opetukseen sekä kerää varoja kehittyvien ja hauraiden maiden koulutuksen edistämiseksi. Verkostoa koordinoi Kirkon Ulkomaanapu.

Asiasanat: varhaiskasvatus, alakoulu, yläkoulu, toinen aste, opekoulutus, kouluvierailut

www.opettajatilmanrajoja.fi/materiaalit/

Opinkirjo

Opinkirjo tuottaa materiaaleja ja toimintaa, myös alakoulujen tarpeeseen.  Yläkouluja palvelemme toteuttamalla Nuorten parlamenttia, jonka yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen kannustava toiminta tapahtuu kouluilla ja joka toinen vuosi täysistunnossa eduskunnassa. Tuemme oppilaiden osallisuutta kouluissa mm. oppilaskuntatoiminnan ohjaamista kehittämällä ja ylläpitämällä omaoppilaskunta-sivustoa.

Asiasanat: alakoulu, yläkoulu, opekoulutus

www.opinkirjo.fi

Plan International Suomi

Planin Globaalikoulu on globaalikasvatuskokonaisuus, joka tarkastelee maailmaa lapsen oikeuksien näkökulmasta. Plan tarjoaa kasvattajille ja lapsille kouluvierailuja sekä materiaaleja, jotka käsittelevät lapsen oikeuksia ja globaaleja kysymyksiä. Planin toimintaan kuuluu esimerkiksi lapsen oikeuksien lähettiläiden kouluvierailut, opetusmateriaalituotanto sekä opettajankoulutukset.

Asiasanat: varhaiskasvatus, alakoulu, yläkoulu, toinen aste, kouluvierailut, opekoulutus

www.globaalikoulu.plan.fi

Rauhankasvatusinstituutti: Maailmankoulu

Rauhankasvatusinstituutti ry (RKI) on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö, joka pyrkii edistämään kasvatuksen avulla sellaisen kansalaismielipiteen syntymistä, joka mahdollistaa pysyvän ja oikeudenmukaisen rauhantilan syntymisen. RKI edistää lasten ja nuorten kasvamista globaalin vastuunsa tunteviksi ja yhdenvertaisuutta ja väkivallattomuutta edistäviksi maailmankansalaisiksi. Tarjoamme ammatillista täydennyskoulutusta yhdenvertaisuussuunnittelusta opettajille ja järjestämme kasvatusalan ammattilaisille seminaareja ja koulutustilaisuuksia eri puolilla Suomea. Maailmankoulun kautta tarjoamme laajaa asiantuntemustamme ja ylläpidämme laajaa verkkomateriaalipankkia globaalikasvatuksen teemoista opettajille.

Asiasanat: varhaiskasvatus, alakoulu, yläkoulu, toinen aste, kouluvierailut, opekoulutus

www.maailmankoulu.fi/opettajille | www.maailmankoulu.fi

Suomen Rauhanliitto: Rauhankoulu

Rauhanliitto on rauhankysymysten asiantuntija, joka edistää konfliktien ennaltaehkäisemistä, sovittelua ja rauhanrakentamista maailmassa. Rauhanliiton toimintamuoto Rauhankoulu tarjoaa kouluille globaalikasvatuksen toimintakokonaisuuksia, koulutusta kasvatusalan ammattilaisille ja opiskelijoille sekä kehittää pedagogisia menetelmiä. Rauhankoulussa yhdistyvät globaalikasvatus ja osallistavan draaman työtavat. Keskeisiä teemoja ovat globaalit kehityskysymykset, ihmisoikeudet, konfliktien syiden tarkastelu ja rauhanomainen ratkaisu, yhdenvertaisuus ja globaaliin vastuuseen kasvaminen. Toimintaa on Turussa, Tampereella, Vaasan alueella ja pääkaupunkiseudulla.

Asiasanat: varhaiskasvatus, alakoulu, yläkoulu, toinen aste, kouluvierailut, opekoulutus

www.rauhankoulu.fi

Seta ry

Seta on valtakunnallinen ihmisoikeusjärjestö, jonka tavoitteena on, että kaikki voisivat elää yhdenvertaisina riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta. Setan ja sen erityisyksikön Transtukipisteen tuottaman globaalikasvatuksen tulokulmina ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus erityisesti liittyen sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuteen. Aihepiiriä käsitellään normitietoisen pedagogiikan ja toiminnallisten menetelmien avulla, erityisesti lasten ja nuorten elämänpiirin näkökulmista.

Asiasanat: varhaiskasvatus, alakoulu, yläkoulu, toinen aste, kouluvierailut, opekoulutus

www.seta.fi | www.transtukipiste.fi

Suomen Lähetysseura

Suomen Lähetysseura on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kansainvälinen toimija, ulkoasiainministeriön kumppanuusjärjestö sekä Suomen suurimpia kehitysyhteistyöjärjestöjä. Suomen Lähetysseuran globaalikasvatusmateriaaleissa on tietoa ja toiminnallisia ryhmätehtäviä aiheista: Ihmisoikeudet, ruokaturva, hiv ja aids, köyhyys ja demokratia sekä uskonnot ja kehitys, uskontodialogi ja maailmanuskonnot. Suomen Lähetysseurasta voi tilata myös kouluttajan tai vierailijan pitämään koulutuksen tai oppitunnin kaikista edellä mainituista teemoista.

Asiasanat: varhaiskasvatus, alakoulu, yläkoulu, toinen aste, kouluvierailut

felm.suomenlahetysseura.fi/seurakunnalle/materiaalit/

Suomen Pakolaisapu

Suomen Punainen Risti

Suomen Punainen Risti on yksi Suomen suurimmista kansalaisjärjestöistä. Punaisen Ristin tehtävänä on auttaa apua eniten tarvitsevia kotimaassa ja ulkomailla. Punaisen Ristin opetusmateriaalit sisältävät tietoa elämästä eri puolilla maailmaa, rasismista, nälänhädästä, sodan säännöistä, yksinäisyydestä, ensiavusta, päihteistä sekä erilaisista tavoista auttaa. Materiaalin lisäksi SPR:n ja koulujen yhteistyömuotoja ovat: kouluvierailut, teemapäivät, teemakoulut, kampanjapäivät, opetuksellinen yhteistyö korkea-asteen opiskelijoiden kanssa, opinnäytteet ja kouluyhteistyön uutiskirje.

Asiasanat: alakoulu, yläkoulu, toinen aste, kouluvierailut, opekoulutus

www.punainenristi.fi/koulusivut | www.eirasismille.fi/sisalto/materiaaleja-vinkkejä-ja-linkkejä

Suomen Unicef

Suomen Unicef tarjoaa asiantuntemusta, kouluvierailijoita ja materiaalia ihmisoikeus- ja globaalikasvatukseen. Unicefin kautta voitte järjestää koulullanne UNICEF-kävelyn tai Päivätyökeräyksen yhdessä lasten kanssa, pyytää vierailijan, tai tilata erilaisia ihmisoikeus- ja globaalikasvatusmateriaaleja. Lisäksi Unicef edistää lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa kehittämällä lasten ihmisoikeuskasvatusta kouluissa.

Asiasanat: varhaiskasvatus, alakoulu, yläkoulu, kouluvierailut, opekoulutus

www.unicef.fi/koulut/ | www.unicef.fi/unicef/tyomme-suomessa/lapsen-oikeudet-koulussa

Suomen YK-liitto

Suomen YK-liiton koulutustoiminnan tavoitteena on tehdä tunnetuksi YK:n toimintaa, kestävän kehityksen tavoitteita, edistää ihmisoikeuksien tuntemusta sekä tukea aktiivista kansalaisuutta globalisoituneessa maailmassa. YK-liitto tarjoaa toiminnallisia menetelmiä ja oppimateriaaleja globaalikasvatuksen tueksi sekä kehittää kaikille oppilaitoksille avointa YK-kouluverkostoa.

Asiasanat: varhaiskasvatus, alakoulu, yläkoulu, toinen aste, opekoulutus

www.ykliitto.fi/koulutus-ja-oppimateriaalit

Taksvärkki ry

Taksvärkki ry on globaalikasvatuksen asiantuntijajärjestö, joka kouluttaa opettajia ja muita kasvattajia ja tarjoaa menetelmiä ihmisoikeus- ja kehityskasvatukseen. Taksvärkki tuo nuorten ääniä ja tarinoita kehitysmaista Suomen nuorille ja tarjoaa kouluille globaalikasvatuksen menetelmiä, oppimateriaalia, toiminnallisia kouluvierailuita sekä aidon ja alkuperäisen Taksvärkki-keräyksen.

Asiasanat: alakoulu, yläkoulu, toinen aste, kouluvierailut, opekoulutus

www.taksvarkki.fi/opettajille | www.taksvarkki.fi/kampanja

WWF Suomi

WWF Suomi on osa kansainvälistä WWF-verkostoa, joka toimii yli 100 maassa. WWF:n ympäristökasvatus tarjoaa laadukkaita ja innostavia oppimisen ja toimimisen kokemuksia, jotka tukevat eri-ikäisten ihmisten kykyä ja halua toimia luonnon monimuotoisuuden ja kestävän elämäntavan puolesta. WWF tarjoaa maksuttomia opetusmateriaaleja, täydennyskoulusta, kouluvierailuja ja tukea koulujen ympäristötyöhön.

Asiasanat: varhaiskasvatus, alakoulu, yläkoulu, toinen aste, kouluvierailut, opekoulutus

www.wwf.fi/vaikuta-kanssamme/ymparistokasvatus/